ALGEMENE VOORWAARDEN


  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, tenzij anders overeengekomen bij de bestelling.
  2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 3% per maand van het factuurbedrag vanaf de vervaldag.
   Een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75) is eveneens vanrechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd als schadevergoeding. De kosten van onbetaalde wissels of cheques alsmede andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire vergoeding begrepen en worden afzonderlijk aan de koper gefactureerd.
  3. Indien wij het contract niet kunnen uitvoeren wegens overmacht, staking, uitsluiting, behouden wij ons het recht voor het contract te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
  4. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of wijziging van de rechtspositie van de koper.
  5. Klachten over de levering moeten binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Vermeld altijd de datum en het nummer van de factuur.
  6. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  7. Bij annulatie van goedgekeurde/getekende offertes zal er een annulatiekost van 30% exclusief btw aangerekend worden van het totale factuurbedrag.
  8. In geval van verborgen gebreken wordt de eventuele meerwaarde met de klant besproken. Indien nodig zal een nieuwe raming worden opgesteld.
  9. Wij eisen het volgende van de klant voor de uitvoering van het werk: Gratis levering van water en elektriciteit, …
  10. Het gebied waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, moet worden vrijgemaakt.
  11. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Alsemberg is gelegen, bevoegd.
  12. De offertes zijn slechts geldig voor de daarin vermelde geldigheidsduur; indien geengeldigheidsduur is vermeld, zijn de offertes geldig voor een periode van 15 dagen vanaf de
   datum van indiening. Bij het NIET schriftelijk laten weten van de genomen beslissing wordt er na het 
 verstrijken van de offerte (beslissingsdatum) een dossierskost van 35,00 euro excl. btw 
 aangerekend.

  “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw- tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”